top of page

Договір-оферта про надання інформаційних послуг

Дана оферта адресована будь-якій особі (невизначеному колу осіб) (далі «Замовник») і є публічною пропозицією Виконавців укласти договір про надання послуг, розміщений у мережі Інтернет за адресою https://www.pushkaschool.com.ua/offer надсилатись на електронну пошту Замовника (далі Договір) на наступних умовах:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Для цілей цього Договору терміни вживаються у такому значенні:

1.1. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких винятків та/або обмежень та є рівносильним укладенню двостороннього письмового Договору.

1.2. Замовник – особа, яка вчинила Акцепт умов цього Договору та стає Замовником послуг Виконавця за укладеним договором. Замовником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка має намір отримати послуги Виконавця в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.3. Виконавці - ФОП Левченко Варвара та ФОП Красильникова Ірина та особи (суб'єкти підприємницької діяльності), які мають право надавати послуги, передбачені цим Публічним договором (офертою). Найменування Виконавця вказується у рахунку або інших документах на оплату Послуг.

1.4. Послуги – це надання Виконавцями обмеженого доступу Замовнику до Програм Виконавця шляхом використання безкоштовного програмного забезпечення із закритим кодом, що забезпечує шифрований голосовий та відео зв'язок через Інтернет між комп'ютерами (VoIP), використовуючи технології пірингових мереж (SKYPE-консультації). Їх перелік, умови придбання та інші умови розміщені на сайті www.pushkaschool.com.ua.

1.5. Програма — цілісна сформована сукупність онлайн занять (вебінарів, тренінгів), електронних версій аудіо-, відеозаписів занять, семінарів, тренінгів, курсів, фонограм, відеограм, текстових, аудіовізуальних творів, пов'язаних між собою та структурованих на певну тему інтелектуальної власності та конфіденційної інформації, доступ до яких надається через Сайт або Веб-сторінку для використання Замовником.

1.6. Онлайн-заняття (вебінар, тренінг) – це виступ, лекція, промова, які відбуваються в режимі реального часу та/або в режимі трансляції їх запису за допомогою web-технологій шляхом надання Замовнику Персонального посилання (доступу) на умовах цього Договору.

1.7. Сайт — сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права та (або) суміжних прав тощо, пов'язаних між собою та структурованих у межах адреси www.pushkaschool.com.ua, доступ до яких здійснюється через вказану адреса мережі Інтернет.

1.8. Персональне посилання — персональний формалізований відповідно до стандартів мережі Інтернет запис адреси сайту або його частини (Веб-сторінки), що дозволяє Замовнику отримати доступ до Сайту в мережі Інтернет.

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір укладається між Виконавцями та Замовником послуг у формі договору приєднання.

2.2. Цей Договір є публічним договором (далі - Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку, Замовником, з іншого, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов і положень цього Договору.

2.3. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги, а Замовник зобов'язується прийняти та сплатити надані Послуги.

2.4. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися умов цього Договору, є Акцепт Замовником умов цього Договору.

2.5. Замовник здійснює Акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на Сайті шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

2.5.1. Заповнення Замовником заявки на участь у Програмі;

2.5.2. Оплати Замовником послуги у повному обсязі;

2.5.3. Проставлення відповідної позначки «ознайомився(-лася) з умовами даного договору та приймаю його умови».

2.6. Перелік та вартість надання Послуг відправляється Замовнику особисто в повідомленні на e-mail або у месенджер.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість Послуг залежить від обраної Програми та вказується на Сайті Виконавця або вказується у рахунку на оплату, які надсилаються Замовнику після заповнення Заявки на участь у Програмі.

3.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту оплати шляхом опублікування нової ціни.

3.3. Замовник здійснює оплату послуг за умов 100% передоплати.

3.4. За домовленістю Сторін Замовнику може надаватися право оплачувати Послугу частинами.

3.5. Оплата Послуг Виконавцем означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами цього Договору.

3.6. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця. Способи оплати обраної Послуги вказуються на Сайті або в рахунку на оплату, що надсилаються Замовнику після заповнення Заявки на участь у Програмі.

3.7. Послуга вважається сплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

3.8. У разі оплати Послуги частинами та невнесенням будь-якої з частин оплати в обумовлений термін, Виконавець має право відмовити Замовнику у наданні доступу до відповідної Програми без повернення сплачених коштів.

3.9. Умови Гарантій повернення не поширюються на Замовника, який на момент подання Заяви на повернення оплачених коштів не здійснив повну, 100% оплату Послуги Виконавця.

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Для отримання послуг Виконавця Замовник заповнює на Сайті Заявку на участь у Програмі.

4.2. На підтвердження Заявки Виконавець надсилає Замовнику рахунок на оплату Послуг (вибраної Програми) на електронну пошту або іншим способом.

4.3. Замовник здійснює оплату Послуг (Програми) одним із вибраних способів, після чого повідомляє Виконавцю про проведення оплати з наданням документів, що підтверджують, способом, який зазначений у рахунку на оплату.

4.4. Після отримання Виконавцем підтвердження оплати, Замовнику на адресу електронної пошти, вказану при заповненні заявки на участь у Програмі, надсилається Персональне посилання.

4.5. У разі неотримання протягом 2 (двох) робочих днів Замовником Персонального посилання, Замовник повинен звернутися до служби підтримки Виконавця шляхом надсилання листа на електронну пошту: info@pushka-school.com.

4.6. Персональне посилання є дійсним для одного Замовника, який отримав зазначене посилання. Забороняється передача Персонального посилання третім особам.

4.7. Після отримання Персонального посилання Замовник повинен заповнити реєстраційну форму для доступу до Персонального кабінету, вказавши необхідні дані, що ідентифікують.

4.8. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки доступу до свого Персонального (Особистого) кабінету, а також усі дії, що відбуваються за допомогою Персонального (Особистого) кабінету, та зобов'язується невідкладно повідомляти Виконавця про будь-яке порушення безпеки Персонального (Особистого) кабінету.

4.9. Для отримання Послуги Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов персонального комп'ютера або іншого мобільного пристрою.

4.10. Розклад проведення онлайн занять (вебінарів, тренінгів) може бути змінено Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення такої інформації одним, але не виключно, із способів: розміщення на веб-сторінці, надсилання повідомлення на електронну адресу Замовника, Skype тощо.

4.11. Під час участі в онлайн заняттях (вебінарах, тренінгах) забороняється розпалювання міжнаціональних конфліктів, приниження інших учасників, тренера, реклама, нецензурні висловлювання та інша поведінка, що порушує морально-етичні норми та вимоги чинного законодавства. Виконавець має право анулювати участь Замовника в онлайн заняттях (вебінарах, тренінгах) без повернення отриманої оплати у разі порушення ним вищевказаних правил.

4.12. Використання Замовником отриманих інформації та матеріалів (аудіо-, відеозаписів тощо) допускається лише в особистих цілях та для особистого використання, з урахуванням забезпечення безпеки даної інформації від несанкціонованого та публічного розповсюдження.

4.13. Виконавець має право відмовитися від надання послуг в односторонньому порядку та анулювати доступ Замовника до обраної програми у разі встановлення фактів передачі Замовником Персонального посилання третім особам, розповсюдження інформації та матеріалів (аудіо, відео тощо), отриманих внаслідок отримання Послуг, третім особам і, навіть, громадського поширення.

4.14. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника в онлайн заняттях (вебінарах, тренінгах), що виникла з причин, що не залежать від Виконавця.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Замовник має право:

5.1. Отримати Послуги на умовах цього Договору.

5.2. Отримати від Виконавця інформацію про послуги, що надаються, умови їх надання за телефонами, зазначеними на Сайті, або надіславши відповідний запит на електронну пошту, вказану на Сайті, або через форму зворотнього зв'язку.

5.3. Входити в Персональний кабінет під своїм обліковим записом одночасно лише з однієї точки доступу (персональний комп'ютер, ноутбук, телефон, планшет та ін.).

5.4. На умовах зазначеного договору за погодженням з Виконавцем один раз перенести одержання Послуги, вартість якої сплачена у повному розмірі, на наступну дату її надання, погоджену Сторонами. У разі такого перенесення повернення коштів за надані послуги можливе лише у разі надання послуг неналежної якості.

5.5. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, яке регулює дані правовідносини.

Замовник зобов'язується:

5.6. Оплатити Послуги у повному обсязі у порядку та строки, передбачені цим Договором.

5.7. Надати достовірну інформацію про себе у процесі заповнення заявки на участь у Програмі. Замовник відповідає за достовірність такої інформації.

5.8. Підтримувати у справному технічному стані обладнання та канали зв'язку, що забезпечують доступ до Сайту.

5.9. Самостійно та своєчасно знайомитися з інформацією про час, дату, вартість та умови надання Послуг, яка розміщена на Сайті. Замовник не має права пред'являти Виконавцю претензії у разі несвоєчасного ознайомлення або неознайомлення з інформацією на Сайті. Замовник приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення або неознайомлення з інформацією, яку він розміщує Виконавцем на Сайті.

5.10. Виконувати рекомендації, домашні завдання, вимоги тощо. Виконавця, викладені у Програмі.

5.11. Надати Виконавцю актуальну інформацію про засоби зв'язку для направлення інформаційних матеріалів, а також для зв'язку Виконавця із Замовником у рамках надання Послуг згідно з цим Договором.

Замовнику забороняється:

5.12. Здійснювати в будь-якій формі запис (шляхом аудіо-, відеозапису, скачування, скріншоти, фотографування та інших способів зберігання інформації) онлайн заняття (вебінару, тренінгу), що проводиться в рамках надання Послуг за цим Договором.

5.13. Копіювати, розповсюджувати будь-яким способом аудіо-, відео-, інформаційні матеріали, записи онлайн-заняття (вебінара, тренінгу), отримані в рамках цього Договору.

5.14. Розповсюджувати матеріали, отримані в рамках зазначеного Договору шляхом розшифровки (переведення аудіо- та відеоматеріалів у текстовий формат) або перекладу іншими мовами.

5.15. Використовувати отриману в рамках цього Договору інформацію, матеріали як у комерційних, так і особистих цілях шляхом переказування або розповсюдження будь-якими способами отриманих від Виконавця знань.

5.16. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної та/або конкурентної послуги чи сервісу, або з метою отримання комерційної чи фінансової вигоди без попереднього погодження з Виконавцем.

5.17. Здійснювати свою діяльність на основі Послуг Виконавця.

5.18. Допускати поширення недостовірної, хибної інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, тренерів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації , поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами Міжнародного права залежно від території надання послуг.

5.19. Передавати та/або надавати доступ до Програми будь-яким третім особам, а також отримувати Послуги спільно з третіми особами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦІВ

Виконавець має право:

6.1. Самостійно визначати форми та способи надання Послуг, враховуючи вимоги чинного законодавства України та умови Договору.

6.2. В односторонньому порядку визначити вартість послуг.

6.3. Самостійно визначати/змінювати дати проведення онлайн занять (вебінарів, тренінгів).

6.4. Самостійно визначати/змінювати зміст, тривалість, кількість інформації в онлайн занятті (вебінарі, тренінгу) в рамках Програми, функціональні можливості, інтерфейс Веб-сторінки у процесі надання Послуги.

6.5. Під час проведення онлайн занять (вебінарів, тренінгів) Програми здійснюватимуть його фотографування, відео-, аудіозапис та використовувати їх на власний розсуд. Замовник дає свою згоду на здійснення Виконавцем цих дій та надає Виконавцю право оприлюднити їх шляхом опублікування на Сайті та іншим способом, зробити доступними невизначеному колу осіб, поширювати, відтворювати, редагувати та іншим чином використовувати фотографії, аудіо- відео записи із зображенням та (або ) голосом Замовника.

6.6. Самостійно залучити до надання послуг третіх осіб, у тому числі тренерів.

6.7. Одержувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну виконання своїх зобов'язань за Договором. У разі ненадання інформації, неповного або неправильного подання інформації, Виконавець має право призупинити надання Послуг за Договором до подання Замовником такої інформації.

6.8. Проводити анкетування, опитування Замовника, у тому числі запитувати отримані відгуки про отримані послуги, поширювати (публікувати або іншим чином поширювати) результати анкетування (опитування) та отримані відгуки про отримані послуги з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.

6.9. Відмовитися від надання Послуг або обмежити доступ Виконавця до Програми без повернення сплачених коштів у таких випадках:

6.9.1. Надання Замовником недостовірної інформації.

6.9.2. Недотримання Замовником строків та порядку оплати у разі здійснення оплати у порядку, передбаченому п. 3.4 Договору.

6.9.3. Порушення Замовником п.п. 4.11, 4.12, 5.12-5.19 Договору.

6.10. Використовувати фото- та відеоматеріали Замовника, які відповідають тематиці Послуг з маркетинговою метою.

6.11. Здійснювати масове розсилання інформаційних повідомлень (у тому числі рекламних) на електронну адресу Замовника. При цьому такі повідомлення повинні містити посилання для відмови від розсилки, що дозволяє Замовнику самостійно відмовитися від отримання розсилки.

6.12. В односторонньому порядку вносити зміни до умов Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті.

Виконавець зобов'язується:

6.12. Надати Послуги належної якості у порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

6.13. Зберігати інформацію та відомості (в тому числі персональні дані), отримані від Замовника на виконання умов цього Договору.

6.14. Надавати Замовнику інформацію про послуги, що надаються, умови їх надання.

6.15. Інформувати Замовника про зміну порядку надання Послуг (датах, розкладах трансляцій) шляхом розміщення такої інформації одним, але не виключно, із способів: розміщення на веб-сторінці, надсилання повідомлення на електронну адресу Замовника, Skype тощо.

7. ГАРАНТІЇ ТА ЗАСОБИ СТОРІН

7.1. Замовник, приймаючи умови цього Договору, бере на себе ризик неотримання прибутку та ризик можливих збитків, пов'язаних із використанням знань, умінь, навичок, отриманих Замовником у ході надання Послуг.

7.2. Виконавець, гарантуючи якість послуг, не надає гарантій на безперебійність, безпеку, безпомилковість та точну відповідність Послуг очікуванням Замовника до змісту Послуг та отриманих ним результатів.

7.3. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь, навичок, а також отримання Замовником Послуги певного прибутку (доходу) з їх використанням (реалізацією) у певному чи невизначеному майбутньому Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань Замовника, а також за прямі та непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь та навичок залежить від багатьох відомих та невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей та персональних характеристик, що приймається обома Сторонами.

7.4. Виконавець не здійснює освітню, викладацьку чи педагогічну діяльність та не надає освітні послуги, не видає жодних сертифікатів, свідоцтв, дипломів державного зразка тощо.

7.5. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи його умови, Замовник гарантує, що вказав повні, достовірні та актуальні дані, у тому числі персональні дані, при заповненні Заявки на участь у Програмі, введенні будь-яких реєстраційних даних та здійсненні оплати та не використовує дані інших осіб (у в тому числі персональні дані).

7.6. Замовник гарантує, що не має наміру здійснювати будь-які дії, які б завадили діловій репутації Виконавця та/або третіх осіб, пов'язаних договірними відносинами з Виконавцем, або суперечать законодавству України, міжнародним нормам та звичаям ділового обороту; його дії спрямовані на отримання послуг і в них немає злого наміру, шахрайських намірів, спроб несанкціонованого доступу та публічного поширення інформації, яка є власністю Виконавця.

7.7. Сторони гарантують, що мають необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладання Договору.

7.8. У випадку, якщо якість послуг з будь-яких причин для Замовника є неналежною, Виконавець надає Замовнику право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня старту Програми, доступ до якої був наданий відповідно до умов Договору, звернутися до Виконавця із Заявою про повернення сплачених коштів. Якщо Замовник почав користуватися послугами протягом періоду відмови (наприклад, взяли участь в одному або кількох онлайн-заняттях або отримали посилання для перегляду або скачування відеоуроків), вартість послуг, фактично наданих на момент оформлення запиту на повернення буде утрамана з Замовника. У такому разі сума повернення визначається як різниця між загальною вартістю послуг та вартістю фактично спожитих послуг.

7.9. Заява повернення коштів надсилається Замовником, за умови відповідності положенням п. 3.9. Договору, на електронну адресу: info@pushka-school.com не пізніше терміну, зазначеного у п.7.8. Договори, інакше, зобов'язання щодо повернення не поширюються на Виконавця. Відповідальність за правильність даних, зазначених у Заяві, несе Замовник. Заява на повернення коштів має містити таку інформацію:

7.9.1. Копія паспорта Замовника;

7.9.2. Спосіб, дата та сума оплати Послуг;

7.9.3. Об'єктивні причини, через які Замовник вважає, що надано послуги неналежної якості;

7.9.4. Банківські реквізити повернення коштів.

7.10. За умови відповідності Заяви щодо повернення коштів вимогам, зазначеним у п.п. 7.8, 7.9 Договору, Виконавець здійснює повернення оплачених коштів протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання такої Заяви. Повернення коштів провадиться за вирахуванням комісії платіжних систем, на карту здійснення оплати.

7.11. У разі відсутності у Заяві на повернення засобів інформації, зазначеної у п. 7.9 Договору або надання недостовірної інформації, Виконавець має право відмовити Замовнику у поверненні коштів.

7.12. У разі порушення Замовником п.п. 4.11, 4.12, 5.7, 5.12.-5.19 Договору, кошти сплачені Замовником Виконавцю не повертаються.

7.13. Будь-які претензії, заяви надіслані Замовником після закінчення строку зазначеного у п. 7.8 Договору, Виконавцем не розглядаються.

7.14. При перенесенні навчання у кожному з курсів більш пізній термін (на наступний потік) гарантія повернення коштів анулюється (не діє).8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, встановлених Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та положень Договору.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за неотримання Замовником послуг за цим Договором у разі:

8.2.1. Надання Замовником недостовірної інформації на виконання умов Договору, у тому числі, але не виключно, контактної інформації (e-mail, Skype, Telegram), а також ненадання інформації у разі зміни інформації, наданої раніше;

8.2.2. Замовник не може отримати Послуги з технічних причин, що не залежать від Виконавця, зокрема, за відсутності у Замовника доступу до мережі Інтернет внаслідок дій операторів зв'язку, провайдерів, впливу комп'ютерних вірусів та/або інших шкідливих програм через відсутність у нього необхідних програмно-апаратних засобів та/або неналежної оплати такого доступу.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування або служб, що надають Замовнику доступ до Послуг, що надаються Виконавцем.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника, внаслідок яких було завдано шкоди іншим Замовникам послуг Виконавця, а також не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок дій інших Замовників послуг.

8.5. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Замовника та/або його суб'єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням та/або негативна суб'єктивна оцінка не є підставою вважати послуги наданими неякісно, ​​або не в узгодженому обсязі.

8.6. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які мали місце під час авторизації їх на Сайті (Веб-сторінці) від імені Замовника.

8.7. Замовник самостійно відповідає за будь-які наслідки, у тому числі за очікувані результати від отриманої Послуги.

8.8. Усі суперечки між Сторонами розглядаються шляхом переговорів з урахуванням врегулювання конфлікту з максимальним урахуванням інтересів Замовника та Виконавця.

8.9. У разі, якщо Сторони не зможуть дійти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, такі суперечки підлягають передачі на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.


9. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

9.1. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи умови Договору, Замовник надає Виконавцю однозначну згоду на обробку та використання будь-яких персональних даних, які стали відомими Виконавцю внаслідок надання Послуг на умовах цього Договору відповідно до законодавства України у сфері захисту персональних даних.

9.2. Обробка персональних даних включає, але не обмежується, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання та розповсюдження (поширення, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, що обробляються Виконавцем, будь-якою особою, пов'язаною з Виконавцем відносинами контролю за метою ведення бази персональних даних Замовників.

9.3. Замовник погоджується, що Виконавець не повинен отримувати додаткової згоди Замовника для передачі персональних даних Замовника будь-якій особі, яка пов'язана з Виконавцем відносинами контролю або в рамках договірних відносин.

9.4. Вся інформація, яка стала відома Замовнику у зв'язку з отриманням Послуг від Виконавця за цим Договором (зокрема паролі доступу до Програм), є конфіденційною інформацією та комерційною таємницею Виконавця.

9.5. Замовник зобов'язується не розголошувати та не передавати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Виконавця для ознайомлення та/або використання третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

10. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

10.1. Усі онлайн заняття (вебінари, тренінги) у формі виступів, лекцій, виступів; аудіо та відео-практики, аудіо- та відео-уроки, записи онлайн трансляцій у вигляді аудіовізуальних творів, фонограм та відеограм, фотографічні твори, зображення, статті та будь-які інші матеріали, отримані Замовником на виконання умов цього Договору (далі — Матеріали) є об'єктами прав інтелектуальної власності та підлягають захисту.

10.2. Авторські та суміжні права на Матеріали, до яких надається доступ Замовнику, належать Виконавцю. Замовнику надається лише право користування Матеріалами виключно для особистих некомерційних цілей з урахуванням статусу конфіденційності цієї інформації.

10.3. Забороняється будь-яким способом копіювання, відтворення, розповсюдження, виконання, публічне повідомлення, демонстрація, показ, використання, переклад, переробка, адаптація та будь-які подібні зміни Матеріалів без попередньої письмової згоди Виконавця.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення, передбаченого п. 2.5 Договору та діє до повного виконання Сторонами умов Договору.

11.2. Цей Договір може бути розірваний до закінчення строку його дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором з дотриманням умов цього Договору.

11.3. У випадках, що не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.4. Сторони підтверджують повне та однозначне розуміння ними предмета та змісту цього Договору, прав та обов'язків кожної Сторони, що випливають або пов'язані з виконанням Договору, суть термінів, що вживаються у Договорі, а також відповідність тексту Договору до намірів та волі Сторін.

11.5. Якщо будь-яке положення (частина) Договору є або стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень Договору загалом.

11.6. Сторони погоджуються, що до відносин, що виникли між ними на підставі цього Договору, застосовується право України.

11.7. Сторони мають право будь-якої миті укласти цей договір у формі письмового двостороннього документа.12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦІВ

ФОП Левченко Варвара

ІПН 3216223768,

Рахунок виконавця у форматі IBAN: UA543220010000026000330176256

Місце реєстрації: МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, БУД. 15, КВ. 6


ФОП Красильникова Ірина Вікторівна

Є платником єдиного податку 2 групи

Місце реєстрації: місто Київ, провулок Квітневий, будинок 1в, квартира 180

ІПН: 3238119224,

Р/р 26009056136713,


МФО: 380775,

ПАТ КБ ПРИВАТБАНК

e-mail: info@pushka-school.com

тел.: +38(044) 333-87-05

bottom of page